Medlemskabsregler

Daglig ledelse

Fitnessudvalget er foreningens daglige ledelse. Det er fitnessudvalget, der repræsenterer Horne Fitness.

Medlemskab

Personer der er fyldt 15 år, kan optages som medlem. Tilmelding sker ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket, som fås ved henvendelse til de udvalgte personer i fitnessudvalget. For personer som ikke er fyldt 18 år, tegnes medlemskabet for dennes regning af medlemmets forældre eller værge. Den daglige ledelse kan ændre medlemskabet uden varsel ved medlemmets overtrædelse af Horne Fitness’ reglement, som findes ophængt i motionslokalet. Horne Fitness forbeholder sig ret til at lukke for tegning af medlemskab, hvis den daglige ledelse skønner, at det af kapacitetsmæssige årsager ikke er hensigtsmæssigt at optage flere medlemmer. Der er under ingen omstændigheder mulighed for at få refunderet sin abonnementsbetaling.

Introduktion 

Alle nye medlemmer kan få en gratis introduktion i brugen af alle centerets maskiner.

Adgangsnøgle 

Et medlemskab af Horne Fitness er betinget af en gyldig adgangsnøgle . Adgangsnøglen skal forevises på opfordring fra fitnessudvalget. En adgangsnøgle dækker fri træning i den tegnede periode. En adgangsnøgle er gyldig når betaling er sket. Adgangsnøglen er personlig og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. En adgangsnøgle bliver ikke refunderet ved en evt. bortvisning fra Horne Fitness.

Helbredstilstand

Som medlem er du selv ansvarlig for din helbredstilstand. Ved tvivlstilfælde anbefales du at konsultere egen læge inden træningen påbegyndes. Instruktøren giver som udgangspunkt instruktion i anvendelsen af træningsudstyret, men vejleder ikke med udgangspunkt i særlige træningsbehov til personer med rygproblemer el lign.

Anti-doping

Horne Fitness samarbejder med Anti Doping Danmark. Brug eller besiddelse af dopingmidler, eller mistanke herom, medfører straks anmeldelse i form af påbud om dopingtest. Testes et medlem positiv eller nægter medlemmet at lade sig teste, bortvises medlemmet omgående.

Værdigenstande

Horne Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Ansvar

Horne Fitness kan ikke drages ansvarlig for nogle former for tilskadekomst i forbindelse med træningen.